levitra en ligne kamagra gel pas cher cialis 20mg pas cher cialis effet secondaire kamagra 100mg pour femme cialis ou viagra viagra en ligne levitra avis levitra vaikutus kamagra jelly kokemuksia cialis hinta viron apteekissa cialis kokemuksia viagra vaikutus viagra reseptin hankkiminen levitra bijwerkingen kamagra kopen in de winkel kamagra bijsluiter cialis kopen in nederland viagra werking cialis bijwerkingen viagra kopen apotheek
cialis generika kamagra australia cialis bestellen levitra generika viagra online kaufen kamagra bestellen cialis generika kamagra oral jelly kamagra 100mg prix cialis cialis generique kamagra gel viagra prix kamagra bestellen viagra bestellen kamagra oral jelly levitra kopen kamagra gel cialis generika levitra generika kamagra gel
viagra kaufen cialis kaufen Erektile Dysfunktion cialis generique Acheter Cialis acheter Viagra Cialis Original Viagra Soft Viagra Original Super Kamagra Viagra Super Active Kamagra viagra en ligne Levitra Professional Propecia Priligy levitra dapoxetine Viagra Dapoxetine Cialis Soft
polo ralph lauren sale polo shirt sale polo ralph lauren outlet polo shirt polo lacoste polo lacoste sale polo ralph lauren skjorta lacoste polo polo skjorta tommy hilfiger rea fred perry polo shirt fred perry sverige polo ralph lauren tommy hilfiger polos lacoste polos baratos polos ralph lauren polos lacoste baratos polos hombre polos ralph lauren outlet

 

 

 

 

  Witamy na stronie Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Puławach

   

KONCEPCJA PRACY

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W PUŁAWACH

 

Nauka jest zabawą, zabawa – nauką,

im więcej zabawy, tym więcej nauki.

Glenn Doman

MISJA

Przedszkole promuje działania sprzyjające twórczemu myśleniu oraz poznawaniu otaczającego świata w połączeniu z aktywnością ruchową, w harmonii z przyrodą i w kontakcie ze środowiskiem lokalnym.

Ważna jest współpraca z rodzicami. To oni powinni być współtwórcami sukcesów swoich dzieci. Nauczyciel jest jedynie zgodnie z teorią G. Domana pomocnikiem w odkrywaniu otaczającej dziecko rzeczywistości, wspiera jego rozwój. Dziecko jest więc w centrum uwagi.

Nasze przedszkole zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci umiejętności zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami rozwojowymi.

Nauka jest przyjemnością, zabawą i przygodą.

Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się. Rozwija twórczą postawę dziecka.

Celem nadrzędnym jest jak najlepsze przygotowanie dzieci do dalszego zdobywania wiedzy na etapie szkolnym i radzenia sobie w sytuacjach życiowych.

 

WIZJA

 • Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości;
 • Przedszkole monitoruje indywidualny rozwój każdego wychowanka i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające;
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności, kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych;
 • Nasi wychowankowie wyposażeni są w wiedzę, umiejętności, sprawności, które pozwalają sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu;
 • Wysoko wykwalifikowana i systematycznie dokształcająca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspokaja potrzeby oraz wyzwala twórczą aktywność dzieci; Kształtowana jest postawa poszanowania przez dzieci członków najbliższej rodziny, poczucia wartości rodzinnych;
 • Rozbudzane jest wśród wychowanków zainteresowanie najbliższym miejscem zamieszkania, okolicą, regionem;
 • Kształtowana jest postawa patriotyczna;
 • Rozbudzana i rozwijana jest wśród naszych przedszkolaków świadomość przyrodnicza oraz dbałość, by funkcjonowały w zgodzie z zasadami etyki ekologicznej;
 • Tworzone są warunki sprzyjające kształtowaniu zachowań prozdrowotnych oraz nabywanie umiejętności poszanowania zdrowia własnego i innych;
 • Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi;
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola;
 • Przedszkole współpracuje z miejscowymi organizacjami, instytucjami i placówkami kulturalno-oświatowymi;

 

 

 ABSOLWENT

 • Ciekawy świata, samodzielny, zaradny
 • Odpowiedzialny i obowiązkowy
 • Kulturalny i tolerancyjny Twórczy i kreatywny
 • Kierujący się zasadami bezpieczeństwa
 • Świadomy odpowiedzialności za swoje zdrowie
 • Zdolny do współpracy w grupie
 • Świadomy swojej tożsamości regionalnej i narodowej
 • Przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami
 • Doskonale przygotowany do podjęcia nauki w szkole

 

ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

Miejskie Przedszkole nr 2 w Puławach zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne. W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.: diagnozy, promocji i ewaluacji. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania. Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

 

ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych.

Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

 

Nasze zasady są następujące:

 • Zaspokajamy potrzeby dziecka.
 • Organizujemy jego aktywność.
 • Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.
 • Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko.
 • Integrujemy proces wychowania i edukacji.

 

Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Nabywają wiedzę i umiejętności dotyczące zdrowego odżywania. Poznają najbliższą okolicę. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb.

Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę.

Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków.

Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

 

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

1. Metody czynne:

- metoda samodzielnych doświadczeń,

- metoda kierowania własną działalnością dziecka,

- metoda zadań stawianych dziecku,

- metoda ćwiczeń utrwalających.

2. Metody oglądowe:

- obserwacja i pokaz,

- osobisty przykład nauczyciela,

- udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

3. Metody słowne:

- rozmowy,

- opowiadania,

- zagadki,

- objaśnienia i instrukcje,

- sposoby społecznego porozumiewania się,

- metody żywego słowa.

 

PONADTO CODZIENNĄ PRAKTYKĘ PEDAGOGICZNĄ WZBOGACONO O NOWATORSKIE METODY:

- metodę projektu,

- twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,

- metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk- Kolczyńskiej,

- metody aktywizujące, - aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,

- techniki twórczego myślenia.

 

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości i zajęcia otwarte. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych.

Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem poprzez kontakty indywidualne, zebrania grupowe i ogólne, a także poprzez własną stronę internetową: www.mp2.pulawy.pl , za pomocą poczty e-mail i systemu iPrzedszkole z panelem dla rodzica.

Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.

Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych. Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak akcja „Sprzątanie świata” czy selektywna zbiórka odpadów.

 

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

Posiada swój kalendarz imprez i wydarzeń:

- Pasowanie na przedszkolaka,

- Święto pieczonego ziemniaka,

- Akcja "Sprzątanie świata"

- Narodowe Święto Niepodległości,

- Mikołajki,

- Spotkanie „opłatkowe” przy choince,

- Jasełka, - Bal Karnawałowy,

- Biesiada z Babcią i Dziadkiem,

- Dzień Kobiet,

- Międzyprzedszkolny konkurs Mali odkrywcy  - Świat wokół nas. Doświadczenia i eksperymenty. 

- Dzień Ziemi,

Dzień Mamy i Taty / Teatr Rodzica

- Dzień Dziecka,

- Pożegnanie starszaków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN WSPÓŁPRACY

 ZE SZKOŁAMI PODSTAWOWYMI

 

Zadania

Sposób realizacji

Termin

Osoba odpowiedzialna

Współdziałanie nauczycieli przedszkola i szkół Nawiązanie kontaktów z nauczycielami klasy 1, ustalenie terminów wzajemnych kontaktów IX- XI 2014 r. Dąbrowska Lilianna,Matras Mirosława
Wprowadzenie dzieci w problematykę szkolną Zapoznanie dzieci przedszkolnych ze szkołą (sale lekcyjne, świetlica, sala gimnastyczna) IV- V 2015 r. Matras Mirosława
Wizyta w bibliotece szkolnej Poznanie zasad obowiązujących w bibliotece, rozmowa z panią bibliotekarką na temat jej pracy III- IV2015 r. Dąbrowska Lilianna
Losy absolwentów Spotkanie nauczycieli przedszkola z uczniami klasy I i nauczycielami, przeprowadzenie wywiadu z uczniami i ankiety z nauczycielami IV- VI Ruchniewicz Joanna
„Zanim pójdę do szkoły” Zaproszenie nauczyciela klasy 1 na końcowe zebranie rodziców dzieci 5- i 6- letnich  celem przekazania najważniejszych informacji rodzicom odnośnie rozpoczęcia edukacji w roku szkolnym 2015/2016 V- VI Matras Mirosława 

 

 

Kotkiewicz Anna

 HARMONOGRAM WYCIECZEK

Tematyka wycieczek

Termin realizacji

Wycieczki związane z realizacją podstawy programowej:
 • szkoła podstawowa,
 • Biblioteka Miejska,
 • urzędy i zakłady użyteczności publicznej: straż pożarna, policja, sklep,
 • ośrodki kultury (Dom Chemika, MDK)

wg planów pracy poszczególnych grup

Wycieczki środowiskowe:

 • do parku,
 • do lasu,
 • na łąkę

wg planów pracy poszczególnych grup

cialis new zealand kamagra gel nz cialis pills nz buy levitra nz viagra online nz viagra for sale nz nuovo cialis levitra controindicazioni kamagra forum kamagra 100 mg pillole cialis lilly prezzo levitra generico prezzo viagra rosa kamagra online uk levitra online uk buy cialis london cialis pills for sale uk viagra tablets uk viagra for sale uk buy kamagra uk
cialis preise cialis kaufen cialis bestellen levitra generika viagra online kaufen kamagra bestellen cialis generika kamagra oral jelly kamagra 100mg viagra generique achat cialis cialis prix kamagra oral jelly kamagra 100 viagra femme
Wróć na górę strony
lacoste polo shirts tommy hilfiger lacoste polo polo ralph lauren polos baratos polo ralph lauren outlet lacoste polo camicie online polos ralph lauren outlet fred perry polo australia polo ralph lauren polo ralph lauren damen fred perry polo polo shirt lacoste polo shirts ireland polo lacoste sale ralph lauren polo polos lacoste baratos lacoste polo shirts